FOX - definicje, stałe, makra, funkcje i zmienne


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Predefiniowane stałe

Stałe logiczne i NULL:

#ifndef TRUE
#define TRUE 1
#endif
#ifndef FALSE
#define FALSE 0
#endif
#ifndef MAYBE
#define MAYBE 2
#endif
#ifndef NULL
#define NULL 0
#endif
Stałe matematyczne:
#ifndef PI
#define PI   3.1415926535897932384626433833
#endif
#define EULER  2.7182818284590452353602874713 // stała Eulera
#define DTOR  0.0174532925199432957692369077 // mnożnik do zamiany stopnie -> radiany
#define RTOD  57.295779513082320876798154814 // mnożnik do zamiany radiany -> stopnie
Określenie separatorów ścieżek w danym systemie operacyjnym:
#ifdef WIN32
#define PATHSEP '\\'
#define PATHSEPSTRING "\\"
#define PATHLISTSEP ';'
#define PATHLISTSEPSTRING ";"
#define ISPATHSEP(c) ((c)=='/' || (c)=='\\')
#else
#define PATHSEP '/'
#define PATHSEPSTRING "/"
#define PATHLISTSEP ':'
#define PATHLISTSEPSTRING ":"
#define ISPATHSEP(c) ((c)=='/')
#endif
Makra DEBUG i NDEBUG
#ifdef _DEBUG
#ifndef DEBUG
#define DEBUG
#endif
#endif
#ifdef _NDEBUG
#ifndef NDEBUG
#define NDEBUG
#endif
#endif
Definicje dla bibliotek współdzielonych w Windows:
#ifdef WIN32
#ifdef FOXDLL
#ifdef FOXDLL_EXPORTS
#define FXAPI __declspec(dllexport)
#else
#define FXAPI __declspec(dllimport)
#endif
#endif
#endif

#ifndef FXAPI
#define FXAPI
#endif

Predefiniowane typy

Typy arytmetyczne:

typedef unsigned char     FXuchar;
typedef char          FXchar;
typedef FXuchar        FXbool;
typedef unsigned short     FXushort;
typedef short         FXshort;
typedef unsigned int      FXuint;
typedef int          FXint;
typedef float         FXfloat;
typedef double         FXdouble;
typedef FXObject       *FXObjectPtr;
#if defined(_MSC_VER) || (defined(__BCPLUSPLUS__) && __BORLANDC__ > 0x500)
#define FX_LONG
typedef unsigned __int64    FXulong;
typedef __int64        FXlong;
#elif defined(__GNUG__) || defined(__GNUC__) || defined(__SUNPRO_CC)
#define FX_LONG
typedef unsigned long long int FXulong;
typedef long long int     FXlong;
#endif
Uchwyt:
#ifndef WIN32
typedef unsigned int      FXID;
#else
typedef void*         FXID;
#endif
Czas liczony w sekundach od 1 stycznia 1970 roku (UTC):
typedef long          FXTime;
Typ Piksel (indeks koloru)
typedef unsigned long     FXPixel;
Wartość piksela RGB:
typedef FXuint         FXColor;
"Gorący" klawisz:
typedef FXuint         FXHotKey;
Typ "przeciągany":
#ifndef WIN32
typedef FXID          FXDragType;
#else
typedef FXushort        FXDragType;
#endif
Typ zdarzenia:
#ifndef WIN32
union _XEvent;
typedef _XEvent        FXRawEvent;
#else
struct tagMSG;
typedef tagMSG         FXRawEvent;
#endif
Input source handle type:
#ifndef WIN32
typedef FXint         FXInputHandle;
#else
typedef void*         FXInputHandle;
#endif

Makra


Funkcje i zmienne globalne

Zmienne globalne: Funkcje służące do obsługi plików i katalogów, które zostały zastąpione metodami klasy FXFile: Pozostałe funkcje do obsługi plików i katalogów:

© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl