FOX GUI Library - Pierwszy program


Strona główna | Autor | Borland C++ 5.5 | GUI | Książki | OpenGL | Programy | Projekty | Teksty

Pierwszy program

Plik Window.cpp zawiera najprostszy program wyświetlający okno. Przyjrzyjmy się wnętrzu jego funkcji main.

Na początku tworzony jest obiekt klasy FXApp (nazwy wszystkich klas biblioteki FOX zaczynają się od FX). Parametrami konstruktora są nazwa programu i autora, używane jako klucz przez klasę Registry. Domyślne wartości to: "Application" i "FoxDefault".

FXApp* Application = new FXApp ("Window","Test");
Dalej następuje inicjalizacja aplikacji oraz pobranie zawartości parametrów w linii poleceń.
Application -> init (argc,argv);
Teraz następuje utworzenie głównego okna programu. Tytułem okna jest "Window", wyświetlone są wszystkie przycisków na pasku okna (DECOR_ALL) a jego rozmiary to 400 x 300. Dwa parametry NULL dotyczą odpowiednio dużej i małej ikony okna, przy ich braku biblioteka zastosuje ikony domyślne:
FXMainWindow* Main = new FXMainWindow (Application,"Window",NULL,NULL,DECOR_ALL,0,0,400,300);
Kolejno tworzona jest aplikacja:
Application -> create ();
wyświetlane okno główne:
Main -> show ();
a cały program przechodzi w tryb oczekiwania na działania użytkownika:
return Application -> run ();
Wygląd okna programu (w systemie Windows) przedstawia poniższy rysunek:
Window

W praktyce oczywiście taka postać programu nie wystarcza. Typowe programy pisane z użyciem biblioteki FOX wykorzystują jedno, główne okno aplikacji, reprezentowane najczęściej poprzez klasę pochodną od klasy FXMainWindow. Następny przykład pokazuje szkielet budowy takiej klasy.

Kilku słów wyjaśnienia wymagają dwa nietypowe elementy, które towarzyszą każdej klasie w bibliotece FOX. Są to następujące makra:


Do pobrania


© Janusz Ganczarski
JanuszG@enter.net.pl